Terma-Terma & Syarat-Syarat untuk Perbankan Internet dan Mudah Alih RHB

Terma-terma dan syarat-syarat yang mengawal penggunaan Perbankan Internet dan/atau Perkhidmatan Perbankan Mudah Alih (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Perkhidmatan ini”) dibekalkan oleh RHB Bank Berhad (No Syarikat: 6171-M) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “RHB Bank”) (kepada pelanggan yang layak, dalam membenarkan mereka mengakses dan menggunakan Akaun serta produk, perkhidmatan dan kemudahan perbankan yang lain melalui cara elektronik yang disediakan oleh RHB Bank dan RHB Islamic Bank melalui www.rhb.com.my  (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Laman Web”).

Dengan mendaftar sebagai pengguna Perbankan Internet RHB dan mengakses Perkhidmatannya, adalah dianggap bahawa anda mengetahui dan bersetuju untuk mematuhi dan menerima terma-terma dan syarat-syarat dan ini dianggap sebagai persetujuan di antara anda sebagai Pelanggan, dan kami sebagai RHB Bank Berhad, untuk akses dan/atau penggunaannya.

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkini mengatasi mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang anda mungkin menerima atau pernah mengakses melalui laman web dan/atau peralatan mudah alih. Penggunaan beterusan dan/atau akses perkhidnmatan dianggap  tanda penerimaan terhadap terma-terma dan syarat-syarat terkini kami.
Persetujuan ini adalah untuk dibaca bersamaan dengan Terma-terma Mengakses RHB Bank dan apa jua bentuk arahan yang dibekalkan oleh RHB Bank atau RHB Islamic Bank kepada anda, termasuk apa jua terma-terma dan syarat-syarat di mana RHB Bank atau RHB Islamic Bank akan mengenakan dari masa ke semasa. Jika terdapat konflik di antara perjanjian ini dan juga perjanjian lain yang anda mungkin ada dengan RHB Bank,  RHB Islamic Bank atau mana-mana subsidiari, sekutu dan/atau rakan niaganya, terma-terma dan syarat-syarat ini mengatasi yang lain dalam penggunaan Perbankan Internet dan Perbankan Mudah Alih.

1. Definisi
Dalam Terma-terma dan Syarat-syarat ini, jika konteks yang sebaliknya diperlukan, terma-terma berikut membawa maksud seperti yang terkandung:
  1.1

"ID Akses " bermaksud mana-mana yang berikut: -

 1. Kad ATM / Kad Debit; atau
 2. nombor kad kredit; atau
 3. apa jua jenis nombor pengenalan untuk akses yang diberi kepada anda oleh RHB Bank.
  1.2. "Akaun" bermaksud mana-mana satu atau lebih daripada satu akaun bersama RHB Bank dan/atau RHB Islamic Bank, termasuk akaun simpanan, kredit, semasa, pelaburan, deposit tetap, pinjaman atau apa jua akaun yang boleh diakses melalui Perkhidmatan Perbankan Internet dan/atau Perkhidmatan Perbankan Mudah Alih di bawah Laman Web, yang ditentukan oleh RHB Bank dari masa ke semasa.
  1.3 "ATM" bermaksud mana-mana Mesin ATM RHB di mana ia berada.
  1.4 “Hari bekerja” bermaksud mana-mana hari di mana RHB Bank dibuka untuk tujuan perniagaan di Selangordan Wilayah Persekutuan.
  1.5 "Kandungan" bermaksud apa jua dan kesemua bahan, maklumat, grafik, teks, imej, link, iklan dan data yang dipaparkan atau terkandung dalam Laman Web.
  1.6 "Undang-undang Kawalan Pertukaran Wang" bermaksud notis Pentadbiran Pertukaran Asing di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan apa jua garis panduan dan/atau peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia ke atas kawalan pertukaran wang atau kawalan matawang dari masa ke semasa.
  1.7 "Pengenalan Diri" bermaksud ID Akses, Nama Pengguna, Kata Laluan, Perkataan Rahsia, Kata Laluan Sekali (KLS), Kod Keselamatan dan mana-mana satu atau lebih daripada satu yang serupa.
  1.8 "Perkhidmatan Perbankan Internet" bermaksud produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh RHB Bank kepada anda, melalui Internet melalui Laman Web selaras dengan Terma-terma dan Syarat-syarat ini atau apa jua kaedah-kaedah dan peraturan-peraturani yang ditentukan oleh RHB Bank.
  1.9 “Perkhidmatan Perbankan Mudah Alih” bermaksud Perkhidmatan Perbankan Internet yang disediakan oleh RHB Bank, perkhidmatan yang boleh diakses oleh anda melalui Internet/GPRS/3G atau apa jua media elektronik yang diluluskan oleh RHB Bank Berhad, selaras dengan Terma-terma dan Syarat-syarat ini atau apa jua kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan yang ditentukan oleh RHB Bank.
  1.10 “Perkhidmatan atau Perkhidmatan-perkhidmatan”bermaksud produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh RHB Bank dan boleh diakses oleh anda melalui Internet/GPRS/3G atau apa jua media elektronik yang diluluskan oleh RHB Bank Berhad, selaras dengan terma-terma dan syarat ini atau apa jua kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan yang ditentukan oleh RHB Bank.
  1.11 "Pautan" bermaksud sebuah link yang ditanda sebagai perkataan yang menyerlah dengan warna berbeza dan/atau grafik (cth: logo tanda niaga atau butang) di Laman Web yang memberitahu pengguna tentang kewujudan link ke laman yang lain di Internet atau World Wide Web pada sesuatu laman, selain daripada Laman Web tersebut.
  1.12 "RHB Bank" bermaksud RHB Bank Berhad (No. Syarikat: 6171-M), sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia Akta Syarikat 1965 dan memiliki lesen untuk melaksanakan perniagaan perbankan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, memiliki pejabat berdaftar di Level 9, Tower One, RHB Centre Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, dan termasuk subsidiari, pengganti dalam hakmilik dan serah hak dan di mana yang boleh digunakan mana-mana satu daripadanya.
  1.13 "SSO" bermaksud mana-mana satu atau lebih daripada satu cawangan RHB Bank atau  RHB Islamic Bank dan /atau outlet Jualan dan Perkhidmatan, di mana-mana lokasi.
  1.14 "Nama Pengguna” bermaksud nama yang dibentuk daripada beberapa aksara,dipillih oleh anda dan unik kepada anda dan merupakan sebahagian daripada tandatangan elektronik anda di bawah ini dan adalah satu-satunya cara yang membenarkan anda akses ke sistem Perbankan Internet RHB Bank, di mana sistem ini boleh mengenalpasti pengenalan diri anda dan juga Akaun anda apabila anda mengakses Perkhidmatan Perbankan Internet dan/atau Perkhidmatan Perbankan Mudah Alih.”
  1.15 "Kata Laluan" bermaksud aksara gabungan abjad dan nombor yang dibentuk oleh anda, unik bagi anda, dan hanya diketahui oleh anda dan sistem komputer RHB Bank sahaja, di mana ia mengesahkan ID Masuk anda apabila anda mengakses Perkhidmatan Perbankan Internet dan/atau Perkhidmatan Perbankan Mudah Alih, dan beserta dengan ID Masuk anda merupakan sebahagian lagi tandatangan elektronik anda.
  1.16 “Perkataan Rahsia” bermaksud aksara gabungan abjad dan nombor yang dibentuk oleh anda, unik bagi anda, dan hanya diketahui oleh anda dan sistem computer RHB Bank sahaja, akan dipaparkan di skrin selepas anda memasukkan Nama Pengguna untuk log masuk. Ini merupakan fungsi pengesahan bersama yang digunakan oleh RHB Bank untuk pengesahkan bahawa laman Login adalah yang asli daripada Laman Web RHB Bank.
  1.17 “Kod Keselamatan” bermaksud kod unik 6 digit yang akan dipaparkan pada “Laman Pengesahan” untuk apa jua transaksi berisiko tinggi dan juga akan dihantar melalui SMS kepada nombor telefon mudah alih anda yang berdaftar. Anda perlu memastikan bahawa Kod Keselamatan yang dipaparkan pada Laman Pengesahan adalah yang serupa dengan Kod Keselamatan yang dihantar melalui SMS.
  1.18 “Kata Laluan Sekali (KLS)” bermaksud kod gabungan abjad dan nombor yang sah bagi satu transaksi sahaja apabila anda melakukan mana-mana transaksi berisiko tinggi. KLS akan dihantar bersama dengan Kod Keselamatan melalui SMS ke nombor telefon mudah alih anda yang berdaftar. Anda harus memastikan bahawa Kod Keselamatan yang dipaparkan pada Laman Pengesahan adalah sama dengan Kod Keselamatan yang dihantar melalui SMS, sebelum anda memasukkan OTP untuk melengkapkan transaksi.
  1.19 "Terma-terma Lazim” bermaksud terma-terma dan syarat-syarat lazim RHB Bank yang sedia ada, yang mengawal Akaun, produk, perkhidmatan dan item RHB Bank, sama ada produk, perkhidmatan atau item tersebut diakses atau ditawar melalui Perkhidmatan Perbankan Internet dan/atau Perkhidmatan Perbankan Mudah Alih.
  1.20 "PIN ATM" bermaksud nombor pengenalan meribadi anda, sama ada diberi oleh RHB Bank atau RHB Islamic Bank, jika anda mendaftar melalui mana-mana SSO atau dipilih oleh anda melalui mana-mana ATM, selaras dengan prosedur langganan Perkhidmatan ATM.
  1.21 “CVV2/CVC2” bermaksud nombor 3 digit yang tertera di belakang Kad Kredit RHB Berhad anda.
  1.22 "Terma-terma dan Syarat-Syarat" bermaksud bahawa Terma-terma dan Syarat-syarat untuk Mengakses dan Penggunaan Perkhidmatan Perbankan Internet dan/atau Perkhidmatan Perbankan Mudah Alih yang diubahsuai daripada masa ke semasa.
  1.23 “Laman Web” bermaksud laman web RHB di http://www.rhb.com.my
  1.24 Penggunaan ekspresi "kami" dan "RHB " bermaksud syarikat Kumpulan RHB Capital Berhad (termasuk RHB Bank Berhad, RHB Islamic Bank Berhad, RHB Investment Bank,  RHB Insurans Berhad dan RHB Investment Management Sdn Bhd), rakan niaga mereka dan kontraktor mereka, atau salah satu daripada mereka.
  1.25 Penggunaan ekspresi “anda” bermaksud pelanggan RHB Bank atau RHB Islamic Bank, di mana ia memiliki akaun RHB Bank atau RHB Islamic Bank dan setiap seorang yang menggunakan atau dibenar menggunakan ID Masuk dan Kata Laluan, Perbankan Internet dan/atau Perbankan Mudah Alih atau apa jua akses yang mungkin ditubuhkan atau diluluskan oleh RHB Bank.
  1.26 Alat Mudah Alih bermaksud alat mudah alih atau apa jua alat komunikasi lain yang digunakan untuk mengakses perkhidmatan Perbankan Mudah Alih.
  1.27 "Aplikasi" merujuk kepada aplikasi yang akan dipasang ke dalam alat mudah alih pengguna; tertakluk kepada perubahan yang perlu dibuat, dan yang diubah oleh term-terma dan syarat-syarat ini.
2. Cara memulakan permohonan dan mengakses Perbankan Internet dan/atau Perbankan Mudah Alih RHB
  2.1 Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini, Perbankan Internet dan/atau Perbankan Mudah Alih disediakan untuk permohonan dan pendaftaran oleh pelanggan RHB yang sudah mempunyai akaun simpanan/semasa dan/atau akaun kad debit/kredit bersama RHB Bank atau RHB Islamic Bank dan di mana akaunnya sah apabila Perkhidmatannya diakses dan/atau digunakan, melakukan pendaftaran dalam talian pertama kali di Laman Web untuk memulakan penggunaan Perkhidmatan. Walau apa pun di atas, kami mungkin atas budi bicara mutlak kami menolakpendaftaran kepada pelanggan yang mengakses pada kali pertama dan/atau mengubah kriteria kelayakan di atas tanpa memberi sebarang sebab. 
  2.2 Untuk pendaftaran dalam talian di Laman Web untuk penggunaan perkhidmatan Perbankan Internet RHB, ID Akses dan maklumat yang diperlukan seperti PIN Kad ATM/Debit atau CVV2 Kad Kredit. Kemudiannya, anda akan membentuk Nama Pengguna, Kata Laluan dan Perkataan Rahsia anda untuk mengakses perkhidmatan ini.
  2.3 Setelah Berjaya mendaftar dengan Perbankan Internet RHB, anda boleh menggunakan ID Masuk dan Kata Laluan yang sama untuk mengakses Perbankan Mudah Alih.
  2.4 Dengan mendaftar dan mengakses ke Perbankan Mudah Alih, anda akan dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat dan anda telah bersetuju dan menerima kesemua risiko yang dikaitkan dalam melakukan apa jua transaksi melalui Internet/GPRS/3G atau apa jua media elektronik yang diluluskan oleh RHB Bank Berhad.
  2.5 Kesemua Akaun anda (termasuk Akaun Bersama) yang telah dipaut kepada ID Akses akan secara automatik dipautkan dan  boleh diakses di bawah Perkhidmatan melalui Nama Pengguna, tertakluk kepada nombor maksimum Akaun yang ditentukan oleh RHB Bank dari masa ke semasa. Anda boleh melaksanakan untuk paut kepada Akaun baru atau membuang Akaun sedia ada daripada Nama Pengguna dengan menggunakan fungsi ‘Urus Akaun’ yang terdapat di  Perbankan Internet. Anda faham dan sedia maklum bahawa anda sentiasa mematuhi tanggungjawab anda di bawah Klausa 4 dan 6 di bawah ini, dan RHB Bank tidak bertanggungjawab untuk apa jua kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh akibat dari kecuaian pihak anda. Walau apa pun yang terkandung di sini atau sebaliknya, dan walaupun pematuhan peribadi anda dengan prosedur langganan Perkhidmatan, RHB Bank layak (tapi tidak berkewajipan) untuk menghalang akses anda kepada Perkhidmatan sehingga RHB Bank telah menerima surat kebenaran tentang pemegang akaun bersama anda (jika berkaitan) untuk akses dan penggunaan Perkhidmatan.
3. Pindahan Dana (termasuk kesemua perkhidmatan Pindahan Dana, Bayaran Bil, Isian Semula Pra-Bayar dan Permohonan Syer IPO)
  3.1 Anda perlu memastikan wang mencukupi di dalam Akaun anda untuk membolehkan RHB Bank melaksanakan arahan untuk mendebit akaun anda untuk pindahan dana.
    3.1.1 Transaksi yang ditawarkan oleh Perbankan Internet RHB
 • Pindahan di antara akaun-akaun anda (termasuk akaun bersama)
 • Pindahan ke Pihak Ketiga (Pindahan terbuka dan kegemaran)
 • Bayaran Bil (Pembayaran terbuka dan kegemaran)
 • Perkhidmatan Pra-Bayar (Isian Semula Pra-Bayar terbuka dan kegemaran)
 • Penghantaran Wang ( perintah pembayaran dan pindahan telegraf asing)
 • Giro Antara Bank (Pemindahan terbuka dan kegemaran)
 • Simpanan Tetap (Simpanan, Pengeluaran Simpanan Tetap Sebelum Tempoh Matang, Pengeluaran Simpanan Tetap Matang)
 • Pelaburan (Tawaran Awam Permulaan - Permohonan Syer)
 • Perkhidmatan RHB-PayPal (Isian Semula Akaun PayPal dan Hantar Wang Melalui PayPal)
    3.1.2 Transaksi yang ditawarkan oleh Perbankan Mudah Alih RHB
 • Pindahan di antara akaun-akaun anda (termasuk akaun bersama)
 • Pindahan ke Pihak Ketiga (Pindahan Kegemaran dan Terbuka)
 • Bayaran Bil (Pembayaran Kegemaran dan Terbuka)
 • Perkhidmatan Pra-Bayar (Isian Semula Pra-Bayar Kegemaran dan Terbuka)
 • Giro Antara Bank (Pindahan Kegemaran dan Terbuka)
 • Perkhidmatan RHB-PayPal (Isian Semula Akaun PayPal dan Hantar Wang melalui PayPal)

Nota:

 1. Perbankan Mudah Alih boleh memindahkan wang kepada pindahan kegemaran yang telah ditentukan melalui Perbankan Internet RHB sahaja.
 2. Isian semula pra-bayar, pindahan wang dan pembayaran terbuka hanya terdapat pada peranti iOS (iPhone & iPad).
  3.2 Had transaksi dikenakan oleh Perbankan Internet RHB dan/atau Perbankan Mudah Alih RHB di atas budi bicara mutlak, di mana had semasa adalah seperti berikut: -
Transaksi Had Maksima (RM)
Pindahan di antara akaun anda
(termasuk akaun bersama)
Tidak ada had
Pindahan MCA 30,000
Pindahan ke Pihak Ketiga dalam RHB 10,000
Pidahan ke Bank lain - IBG 15,000
Pindahan ke Bank lain (FastTransfer) - IBFT 10,000
Hantar Wang Melalui PayPal 3,000
Bayaran Bil 30,000
Tambah Nilai 500
Tambah Nilai Akaun PayPal 3,000
Transaksi lain (Cashier's Order, Demand Draft and Telegraphic Transfer) 5,000
  3.3 Operasi had di atas tertakluk kepada baki wang di dalam akaun anda, dan RHB Bank di sini berhak untuk mengubah had tersebut dengan atau tanpa notis kepada anda, dari masa ke semasa.
    3.3.1 RHB Bank tidak akan bertanggungjawab untuk apa jua kelewatan atau kegagalan pindahan dana. Anda dinasihatkan untuk memberi tempoh yang sewajarnya untuk RHB Bank melaksanakan pembayaran bil / pindahan wang / kiriman wang dan / atau untuk memaklumkan anda tentang masalah atau halangan mengenainya. RHB Bank akan hanya bertanggungjawab untuk pindahan dana yang telah disahkan dalam surat kepada anda yang ianya telah berjaya dilaksanakan.
    3.3.2 RHB Bank bebas dalam mewakili anda untuk menggunakan mana-mana pihak ketiga yang berkecuali dalam menerbitkan draf permintaan, cek juruwang atau dalam melaksanakan jenis kiriman wang yang lain (seperti Pindahan Dana IBG dan perkhidmatan RHB-PayPal) dan tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa liabiliti atas kelewatan, bukan kiriman wang atau bukan resit deposit dana sepertinya yang terbit daripada daripada pihak ketiga yang berkecuali.
    3.3.3 RHB Bank akan atas budi bicara mutlaknyanya menentukan susunan atau kepentingan pindahan dana yang diarahkan oleh anda, dan atas budi bicaran mutlaknya menggunakan kemudahan overdraf (jika berkaitan) untuk melaksanakan pindahan dana tersebut, daripada menggunakan Akaun yang lain (jika tidak dimaklumkan oleh anda) dan kemudiannya akan memindahkan dana daripada Akaun anda yang lain untuk melunaskan amaun yang tidak mencukupi di dalam akaun semasa anda. Sebagai tambahan, RHB Bank bebas untuk melaksanakan pindahan untuk amaun penuh bagi semua pembayaran kad kredit, jika kad kredit anda dibatalkan.
    3.3.4 Apa jua arahan untuk pindahan dana tertakluk kepada apa jua tatacara kini terbit dari atau di mana mungkin akan terbit di antara anda dan RHB Bank, berkaitan dengan Akaun atau apa jua keadaan perbankan yang termampu. Secara amnya, RHB Bank di sini mempunyai hak untuk: -
      3.3.4.1 Pada bila-bila masa menolak untuk melaksanakan mana-mana satu atau lebih daripada satu arahan pindahan dana (sama ada pindahan dana sekali sahaja atau arahan tetap / bayaran bil secara tetap) tanpa memberi sebarang sebab.; dan /atau
      3.3.4.2 Menentukan had, halangan atau syarat pada pindahan dana (sama ada jenis, matawang, sebab, nombor atau apa jua aspek daripadanya) seperti yang diperlukan oleh RHB Bank atau mana-mana pihak berkaitan atau pembekal perkhidmatan pembayaran.
4. PIN dan Ciri-ciri Keselamatan Lain
  4.1 Untuk anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan Perbankan Internet/Perbankan Mudah Alih, anda perlu mengisi nombor Kad ATM/Kad Debit anda beserta PIN Kad ATM/Kad Debit atau nombor Kad Kredit dengan nombor CVV2 atau CVC2 seperti yang diperlukan apabila anda mendaftar untuk menggunakan Perkhidmatan untuk kali pertama di www.rhb.com.my.
    4.1.1 Pengguna Kad ATM / Debit
      4.1.1.1 Untuk anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan Perbankan Internet untuk melihat akaun SImpanan/Semasa atau baki Kad Kredit serta untuk melakukan transaksi kewangan, anda mesti mendaftar Kad ATM/Kad Debit anda apabila anda Log Masuk ke Perkhidmatan Perbankan Internet pada kali pertama.
      4.1.1.2 Setelah pendaftaran dengan menggunakan Kad ATM/Kad Debit anda diterima, anda perlu mengisi Nama Pengguna dan Kata Laluan. Setelah penerimaannya serta penerimaan anda terhadap Terma-terma dan Syarat-syarat, akses anda ke Perkhidmatan Perbankan Internet akan diaktivasikan.
    4.1.2 Pengguna Kad Kredit
      4.1.2.1 Untuk anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan Perbankan Internet untuk melihat baki Kad Kredit dan sejarah transaksi, anda mesti mendaftar Kad ATM/Kad Debit anda apabila anda log masuk ke Perkhidmatan Perbankan Internet pada kali pertama.
      4.1.2.2 Setelah penerimaan pendaftaran Kad Kredit anda, anda perlu mengisi Nama Pengguna, Kata Laluan dan Perkataan Rahsia. Setelah penerimaannya serta penerimaan anda terhadap Terma-terma dan Syarat-syarat, akses anda ke Perkhidmatan Perbankan Internet akan diaktifkan.
  4.2 Kemudian, anda perlu mengisi Nama Pengguna dan Kata Laluan sahaja hanya untuk akses seterusnya kepada Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih.
  4.3 Setelah selesai prosedur pendaftaran dan aktivasi via Perbankan Internet, anda dibenarkan memuat turun aplikasi untuk pemasangan ke dalam Telefon Mudah Alih dan akan diberi hak tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan aplikasi, namun berdasarkan dan tertakluk kepada  perjanjian anda terhadap syarat-syarat berikut:
    4.3.1 Anda tidak akan menggunakan aplikasi ini untuk tujuan lain selain daripada mengakses akaun anda melalui perkhidmatan Perbankan Mudah Alih daripada alat Mudah Alih anda sendiri;
    4.3.2 Anda tidak akan memuat turun atau memasang aplikasi ini pada alat mudah alih di mana anda tidak mempunyai hak mutlak kepadanya atau kawalan eksklusif terhadapnya;
      4.3.2.1 Anda tidak akan memberi atau membiarkan sesiapa untuk mengakses aplikasi tersebut atau meninggalkan alat Mudah Alih dan memberi ruang kepada orang lain untuk mengakses aplikasi tersebut;
      4.3.2.2 Anda tidak akan mengeluarkan semula, mengubah atau menterbalikkan aplikasi atau memberi kebenaran untuk individu yang lain untuk berbuat demikian;
      4.3.2.3 Aplikasi ini dibuat untuk anda secara seadanya dan tiada jaminan dibuat berkaitan dengan aplikasi ini, termasuk jaminan yang berkaitan dengan barangannya, kesesuaian untuk tujuan, kualiti yang memuaskan atau sesuai dengan keterangan, dan semua jaminan yang mungkin tersirat oleh undang-undang atau adat dengan ini dikecualikan. Sebagai tambahan, anda bersetuju bahawa RHB Bank tidak boleh memastikan aplikasi tersebut bersesuaian atau boleh digunakan dengan mana-mana alat mudah alih, dan anda bersetuju bahawa anda tidak akan memegang RHB bertanggungjawab ke atas apa jua ketidaksesuaian atau apa jua kehilangan atau kerosakan kepada alat mudah alih di mana mungkin disebabkan oleh Aaplikasi atau proses pemasangan.
  4.4 Untuk melakukan transaksi kewangan atau menukar profil peribadi anda:
    4.4.1 Anda perlu mendaftar nombor telefon mudah alih dengan menghubungi Khidmat Pelanggan Perbankan Internet di 03-92068228. Ini merupakan proses sekali sahaja. Namun, jika anda telah menukar nombor telefon anda, anda juga perlu mendaftar semula nombor telefon mudah alih tersebut sebagai langkah keselamatan perbankan internet.
    4.4.2 Anda perlu mengesahkan Kod Keselamatan dan kunci di dalam KLS yang dihantar secara automatik ke telefon mudah alih anda yang berdaftar dan dengan jayanya melengkapkan keperluan yang tertera di dalamnya.
  4.5 Transaksi kewangan Perbankan Mudah Alih hanya dibenarkan untuk pindahan kegemaran yang telah anda daftarkan di dalam Perbankan Internet anda. Kod Laluan Sekali tidak diperlukan untuk perkhidmatan ini.
  4.6 RHB Bank berhak pada bila-bila masa, untuk tidak mengesahkan atau membatalkan mana-mana atau kesemua Pengenalan anda dengan memberi notis terlebih dahulu dan anda akan dimaklumkan sebaik sahaja ia dianggap praktikal. Tindakan tidak mengesahkan atau pembatalan itu adalah efektif jika integriti atau keselamatan Pengenalan dikompromi atau disyaki ada yang dikompromi atau jika keselamatan dan integriti mana-mana bahagian Perkhidmatan terancam dalam apa jua cara sekalipun. Namun, RHB Bank tidak berobligasi untuk berkongsi sebab-sebab dengan anda, dan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa jua kehilangan dan kerosakan yang anda mungkin alami, hasil daripada sebarang ketidaksahan atau pembatalan.
5. Pemberitahuan dan Berwaspada
  5.1 Untuk anda menerima amaran dan/atau pemberitahuan dari RHB Bank untuk Bayaran Bil, Pindahan Dana dan ‘downtime’ sistem, anda perlu memilih saluran pilihan anda, sama ada melalui SMS, mesej selamat dan/atau email luar daripada Nama Pengguna anda dengan menggunakan fungsi ‘Pemberitahuan’ yang disediakan secara talian
  5.2 Anda juga boleh memberi amaran kepada penerima mengenai pindahan dana yang telah dilakukan dengan mendaftarkan email dan nombor telefon mudah alih mereka semasa ‘Add Favourite’ untuk Pindahan Dana atau semasa fungsi ‘Open Transfer’ yang disediakan dalam Perbankan Internet kami.
6. Tanggungjawab-tanggungjawab Anda Untuk Keselamatan
  6.1 Untuk memastikan bahawa anda seorang sahaja yang boleh mengakses dan memberi arahan menggunakan Perkhidmatan, anda harus patuh kepada prosedur keselamatan berikut:
    6.1.1 Adalah menjadi tanggungjawab anda agar Pengenal anda dirahsiakan. Anda tidak harus memberitahu mana-mana Pengenal anda kepada sesiapa – sungguhpun kepada pemegang akaun bersama, atau kakitangan Bank atau kakitangan bantuan. Jika anda dapati Pengenal anda telah diketahui oleh seseorang, anda perlu mengubahnya melalui Perkhidmatan kami secepat mungkin. Jika anda tidak dapat berbuat demikian, anda perlu memaklumkan pihak kami melalui email ke atau menghubungi 03-9206 8228.
    6.1.2 Anda tidak harus membiarkan orang lain melaksanakan Perkhidmatan ini bagi pihak anda, membiarkan komputer anda dalam keadaan boleh dicerobohi, ketika anda menggunakan Perkhidmatan kami, dan juga menyimpan Pengenal anda di komputer anda (agar anda secara automatik mengakses laman web tanpa perlu memasukkan nama Pengenal). Anda ketahui dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa jua kehilangan atau kerosakan (termasuk tanpa batasan, kehilangan dana) yang terjadi atau dialami oleh pihak anda atau pihak lain dalam keadaanapa jua atau kesemua maklumat atau dana anda telah diakses, digunakan atau bagaimana pun  oleh pihak ketiga semasa di dalam penggunaan Perkhidmatan ini.
    6.1.3 Malahan, anda juga bertanggungjawab ke atas anti-virus serta keadaan keselamatan komputer peribadi anda sendiri untuk mencegah penceroboh akses ke transaksi dan Akaun melalui Perkhidmatan ini.
    6.1.4 Anda perlu sentiasa memeriksa baki akaun anda berkala dan/atau setelah anda melakukan apa jua transaksi kewangan dan memberitahu kami dengan segera jika terdapat kesilapan. Jika anda mengesyaki terdapat akses yang mencurigakan atau tidak sah, sila hubungi kami dengan segera di atau hubungi 03-9206-8228.
    6.1.5 Anda perlu memastikan bahawa aplikasi yang dimuat turun untuk Perbankan Mudah Alih adalah yang asli.
    6.1.6 Semua kata laluan mesti disimpan rapi dan tidak harus didedahkan kepada sesiapa.
    6.1.7 Anda tidak harus meninggalkan Komputer / Alat Mudah Alih tanpa dikawal rapi, di mana Perbankan Internet anda boleh diakses dan dicerobohi oleh orang lain tanpa kebenaran anda.
    6.1.8 Jika anda kehilangan atau telah menggantikan atau berpisah milik atau hilang kawalan bagi Alat Mudah Alih, di mana Aplikasi ini telah dipasang, atau anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa terdapat seseorang yang mengakses akaun bank anda melalui Aplikasi ini, anda perlu memberitahu kami dengan segera untuk mengarahkan RHB Bank untuk membatalkan Pengenal anda serta-merta, dan mendapatkan Aplikasi baru untuk mendaftar kepada Perbankan Internet dan membenarkan anda mengakses Perkhidmatan Perbankan Internet/Perbankan Mudah Alih.
    6.1.9 Jika telefon mudah alih anda hilang atau dicuri, laporkan tentang sebarang pembayaran tidak sah yang dibuat melalui Perkhidmatan ini, akibat daripada kecurian atau kehilangan telefon tersebut, dengan segera.
  6.2 Jika anda mengesyaki transaksi yang tidak sah, kami akan menggantung akses dan penggunaan Perkhidmatan ini sehingga Pengenal baru dicipta.
7. Waktu Operasi
  7.1 Perkhidmatan biasanya akan disedia untuk digunakan 24 jam, 7 hari seminggu kecuali jika dinyatakan khusus dalam Term-termaa dan Syarat-syarat ini atau dalam laman web.
  7.2 Sesetengah atau kesemua Perkhidmatan yang boleh diakses melalui web / aplikasi Perbankan Mudah Alih mungkin tidak terdapat pada waktu tertentu kerana keperluan penjagaan rutin, rosak atau kegagalan sistem, tuntutan berlebihan pada sistem dan / atau keadaan di luar kawalan kami. RHB Bank tidak warranti bahawa Perkhidmatan tersebut (atau sebahagian daripadanya) yang terdapat dalam web / aplikasi Perbankan Mudah Alih akan disediakan pada masa yang dinyatakan di sini. Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan dalam Perkhidmatan (atau sebahagian daripadanya), anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di atau melalui telefon 03-9206 8228. Sila ambil perhatian bahawa transaksi perbankan masih boleh dilakukan melalui saluran lain (cth. Cawangan, ATM, RHB Perbankan Telefon, dll).
8. Arahan
  8.1 Anda bersetuju dan tidak boleh ditarik balik dan memberi kuasa kepada kami untuk bertindak ke atas semua arahan anda (termasuk pemindahan dana, pembayaran bil, menghentikan arahan bayaran, dll) melalui Perkhidmatan selepas anda berjaya Masuk ke Perkhidmatan, dan menerima tanggungjawab penuh untuk semua Arahan, dan khususnya untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan Arahan anda, dan juga untuk memastikan bahawa arahan yang sama tidak sengaja dihantar kepada kami dua kali.
  8.2 Semua Arahan diterbitkan selepas berjaya masuk ke Perkhidmatan, ketika diterima oleh pihak kami, harus dilakukan sesuai dengan prosedur, had dan syarat-syarat yang ditentukan oleh kami dan undang-undang ditetapkan dari masa ke masa. Kami boleh menunda atau menolak dalam melaksanakan atau menentukan keutamaan atau menjalankan arahan tersebut, tanpa memberi notis terlebih dahulu berdasarkan budi bicara mutlak kami, pada bila-bila masa tanpa memberikan alasan apapun kepada anda. Sila ambil perhatian bahawa transaksi tertentu hanya boleh diproses pada waktu perbankan biasa dan mungkin mengambil beberapa hari bekerja untuk menyelesaikannya, meskipun waktu operasi Perkhidmatan dilanjutkan.
  8.3 Semua Arahan diterbitkan selepas berjaya masuk ke Perkhidmatan tersebut akan mengikat anda, setelah ia dihantar kepada kami sama ada arahan telah diterbitkan oleh anda atau orang lain, sama ada sah atau tidak dan walau apa pun  kesalahan, penipuan, atau pemalsuan. Kami tidak akan bertanggungjawab atas kerugian atau kerosakan (termasuk tanpa terhad kepada, kehilangan dana) yang dialami atau ditanggung oleh anda sebagai akibat dari:
    8.3.1 apa-apa arahan yang tidak sah atau transaksi yang dilakukan menggunakan Pengenal anda, sebagai hasil dari kecuaian anda terhadap kewajipan anda berdasarkan Klausa 6 perjanjian ini;
    8.3.2 penolakan kami untuk bertindak atas apa-apa arahan diberikan kepada kami di bawah, menurut pendapat mutlak RHB Bank, dalam keadaan mencurigakan atau tidak teratur;
      8.3.2.1 arahan dikuatkuasakan oleh kami tanpa memeriksa ketepatan dan / atau kelengkapan arahan tersebut, walaupun RHB Bank berhak atas budi bicara sendiri untuk mencari pengesahan tersebut dari anda, atau
      8.3.2.2 kecuaian anda terhadap setiap Terma-terma dan Syarat –syarat sini, termasuk tetapi tidak terhad kepada cek tendang disebabkan oleh dana yang tidak mencukupi dalam Akaun anda selepas pendebitan kos dan bayaran berdasarkan Klausa 11 di sini, dan anda di atas kecuaian anda terhadap Klausa 8.7 dokumen ini.
  8.4 Selepas anda telah memberikan arahan, anda tidak boleh membatalkan atau menukar arahan itu. Namun, di atas permintaan anda, di atas budi bicara kami secara mutlak, (tetapi tidak diwajibkan untuk) bersetuju untuk menarik semula, membatalkan, atau sebaliknya mengubah setiap arahan terdahulu daripada anda. Seluruh kos dan bayaran yang dikeluarkan oleh kami dalam melaksanakan setiap permintaan tersebut harus ditanggung oleh anda dan akan didebitkan dari Akaun anda,yang difikirkan sesuai oleh RHB Bank.
  8.5 Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memberitahu kami:
    8.5.1 setelah menerima data yang tidak lengkap, rosak atau tidak tepat atau maklumat dari kami mengenai mana-mana dan semua arahan dan transaksi  Perkhidmatan ini.
    8.5.2 setelah menerima data atau maklumat yang bukan seharusnya dituju pada anda dan anda akan memadam data atau maklumat tersebut dengan segera dan tidak menyimpan salinan data tersebut (atau salinan daripadanya).
    8.5.3 setelah sedar, atau di mana anda mengesyaki atau mempunyai alasan untuk percaya bahawa setiap arahan yang dihantar oleh anda belum diterima oleh kami atau tidak tepat termasuk tanpa had apa jua kesalahan bayaran, kekeliruan dan kepalsuan atau pindahan dana tidak sah dari atau kepada Akaun anda.
9. Hak-hak &Liabiliti-liabiliti Terhadap Pihak Ketiga
  9.1 Pada masa anda mungkin memerlukan perkhidmatan dan / atau perisian yang disediakan oleh pihak ketiga, yang tidak di bawah kawalan kami, untuk mengakses dan mengendalikan Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih. Dalam hal ini, anda memahami dan bersetuju seperti berikut: -
    9.1.1 Anda bertanggungjawab untuk dan tidak akan dengan apa-apa cara mengarah pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas setiap perkhidmatan dan/atau perisian melalui mana anda mengakses Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih yang tidak dikendalikan oleh kami;
    9.1.2 Anda akan bertanggung jawab untuk memastikan bahawa perisian yang disediakan kepada anda sesuai dengan mana-mana komputer, sistem komputer atau peranti lain dari mana anda mengakses Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih dan perisian lain dalam komputer atau pembekal perkhidmatan yang lain di peranti lain;
    9.1.3 Anda akan terikat oleh semua terma-terma dan syarat-syarat yang ditentukan oleh perkhidmatan tersebut dan / atau perisian tersebut yang digunakan oleh anda untuk mengakses Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih tanpa melibatkan kepada kami;
    9.1.4 kami tidak akan bertanggungjawab atas segala kerugian atau kerosakan atau bayaran lain atau bayaran yang mungkin ditanggung oleh anda dengan penggunaan perkhidmatan tersebut dan / atau perisian tersebut.
  9.2 Anda memahami bahawa setiap akses kepada web atau Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih, perbankan akan dilakukan melalui pembekal perkhidmatan internet yang relevan, pembekal rangkaian atau pembekal komunikasi rangkaian atau pembekal perkhidmatan yang lain di negara dari mana perkhidmatan tersebut dicapai, dan setakat ini akses tersebut juga akan patuh kepada dan ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan negara itu dan setiap terma-terma dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pembekal perkhidmatan internet oleh  pembekal rangkaian atau pembekal komunikasi rangkaian atau pembekal perkhidmatan lain yang relevan.
  9.3 Kami tidak warranti keselamatan dan kerahsiaan maklumat yang dihantar melalui pembekal perkhidmatan internet, operator rangkaian atau pembekal rangkaian komunikasi atau sistem setara dalam bidang kuasa mana-mana melalui Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih. Selain hal tersebut, anda menerima dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan elektronik mekanik, data atau rasuah, virus komputer, pepijat atau masalah berkaitan yang boleh tercetus daripada perkhidmatan yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan internet yang relevan, rangkaian atau komunikasi operator rangkaian atau pembekal perkhidmatan yang lain.
  9.4 RHB Bank akan, dari masa ke masa, di atas budi bicara mutlak, menampilkan produk pihak ketiga atau perkhidmatan tertentu di Laman Web ini, atau pautan ke laman web pihak ketiga tersebut di Laman  Web kami. RHB Bank akan berusaha untuk memastikan kualiti minimum dan piawaian untuk semua produk dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam Laman Web kami dan aplikasi Perbankan Mudah Alih, kerana pembelian produk atau perkhidmatan langsung dari pihak ketiga yang berkaitan, kami tidak boleh membuat kenyataan atau jaminan dari pihak ketiga tersebut dan / atau tentang kualiti atau piawaian terhadap produk atau perkhidmatan mereka.
  9.5 Anda perlu menanggung rugi, mempertahankan  dan memastikan kami tidak bertanggungjawab ke atas setiap dan semua tuntutan, tindakan, penilaian, kerosakan, kos, kerugian, kos (termasuk kos undang-undang peguam dan pelanggan) dan kewajipan lain yang timbul dari pelanggaran dan / atau bertentangan dan / atau ketidaksesuaian ketentuan berdasarkan Klausa 9.
10. Peralatan dan Perisian
  10.1 Anda juga bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk komputer anda, sistem atau peranti lain dari mana anda mengakses Perkhidmatan Perbankan Internet, termasuk tetapi tidak terhad kepada penyelenggaraan, operasi dan persetujuan penggunaan komputer seperti, sistem atau peranti lain dan itu adalah tanggungjawab anda untuk memenuhi kriteria yang dikuatkuasakan oleh kami dari masa ke masa berhubung dengan komputer anda, sistem atau peranti lain dari mana anda mengakses Perkhidmatan Perbankan Internet (termasuk perisian yang digunakan).
  10.2 Anda tidak akan mengakses perkhidmatan menggunakan komputer, sistem atau peranti lain yang bukan milik anda kecuali anda telah menerima izin dari pemilik. Anda juga perlu memastikan bahawa setiap komputer, sistem atau peranti lain dari mana anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan Perbankan Internet harus diselenggara dan harus bebas dari apapun, virus kecacatan atau kesalahan. Anda juga harus memastikan bahawa PC atau komputer riba anda dipasang dengan anti virus terbaru dan perisian anti-spyware dan bahawa perisian sentiasa dipasang dan dikemaskini dengan pola yang terbaru. Anda juga perlu memastikan bahawa anda memuat turun aplikasi dari saluran yang dipercayai menggunakan aplikasi asli dan semua aplikasi dimuat turun adalah di bahawa risiko anda sendiri.
11. Fi dan Caj
  11.1 RHB Bank berhak, dari masa ke masa, dengan notis minimal 21 (dua puluh satu) hari, untuk levi fi dan caj, atau mempelbagaikan fi dan caj yang ada, untuk mengakses dan / atau penggunaan Perkhidmatan atau untuk setiap produk atau barang yang disediakan dalam laman web ini, selaras dengan peraturan yang tersedia, peraturan-peraturan atau arahan lain yang dikenakan oleh pihak pihak berkuasa berkaitan. Akses dan penggunaan berterusan menandakan penerimaan anda terhadap fi dan caj yang dikenakan.
  11.2 Kos dan bayaran tersebut adalah hanya berkaitan dengan akses dan penggunaan Perkhidmatan atau Laman Web atau produk atau perkhidmatan yang disediakan di bawahnya. Anda mungkin juga akan bertanggungjawab atas kos lain atau bayaran yang dikenakan oleh RHB Bank untuk transaksi dan arahan yang dibuat berdasarkan atau bersesuaian dengan Perkhidmatan ini (termasuk caj bank, caj pentadbiran, pemprosesan fi, caj faedah, dll) di mana adalah perlu dibayar kepada kami di bawah Terma-terma Standard atau di bawah setiap perjanjian lain, terma-terma, syarat-syarat, atau prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh RHB Bank dari masa ke masa.
  11.3 Anda juga bersetuju untuk membayar semua cukai, levi, duti setem dan cukai kerajaan yang timbul daripada akses dan penggunaan Perkhidmatan atau Laman Web.
  11.4 Sila ambil perhatian bahawa RHB Bank berhak untuk secara automatik mendebit Akaun untuk semua fi dan caj untuk akses dan enggunakan Perkhidmatan, dan setiap fi kerajaan, cukai, levi dan / atau duti setem dan fi dan caj lain yang perlu dibayar ke atas transaksi yang dilakukan oleh anda dari masa ke masa, yang dinyatakan di sini. Kami akan memberitahu anda untuk setiap debit yang dibuat oleh kami.
  11.5 Sila juga ambil perhatian bahawa jika Akaun anda didebitkan melebihi amaun yang perlu akibat daripada RHB Bank untuk mendebit dari Akaun and jumlah yang telah dikeluarkan daripada Akaun andatermasuk faedah dan apa jua bank lain, kos pentadbiran atau caj lain yang dikenakan oleh kami merupakan hutang perlu dibayar kepada kami, akan mengguna pakai faedah fasiliti overdraf biasa dan  kadar penalti.
12. Sekatan Ke Atas Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih
  12.1 Sebagai syarat-syarat penggunaan Laman Web / aplikasi Perbankan Mudah Alih  yang dibenarkan, anda beraku janji bahawa anda tidak akan menggunakan web / Aplikasi (atau perkhidmatan, maklumat atau produk) untuk tujuan haram atau melanggar undang-undang atau yang telah nyata dilarang di bawah undang-undang atau dengan Terma-terma dan Syarat-syarat. Anda tidak perlu menggunakan web / plikasi Perbankan Mudah Alih  (atau perkhidmatan, maklumat atau produk) dengan cara apapun yang boleh merosakkan, melumpuhkan, membebankan, korup atau merosakkan Laman Web atau peranti keras atau aplikasi dan sistem perisian, protokol keselamatan, maklumat / rangkaian pembekal perkhidmatan atau operasi lain atau mengganggu penggunaan Laman Web. Anda tidak akan cuba untuk mendapatkan akses tidak sah ke akaun (lain selain anda sendiri) atau sistem peranti keras dan perisian, protokol keselamatan, maklumat / rangkaian pembekal perkhidmatan atau operasi lain yang berkaitan dengan Laman Web / Aplikasi Perbankan Mudah Alih, melalui menggodam, mencuri kata laluan atau lain-lain cara. Anda tidak akan memperoleh atau berusaha mendapatkan bahan atau maklumat melalui apa-apa cara yang tidak sengaja di Laman Web atau Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih.
  12.2 Tambahan kepada sekatan-sekatan dan syarat-syarat di atas untuk kebenaran penggunaan ke akses ke Laman Web / Aplikasi Perbankan Mudah Alih anda tidak akan mengubah, menyalin, mengedar, menghantar, menggunakan atau berurusan dengan produk, perkhidmatan, maklumat atau kandungan Laman Web / Aplikasi Perbankan Mudah Alih tanpa mendapat kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada kami melainkan ianya dibenarkan seperti yang tertera pada Terma-terma dan Syarat-syarat. Selanjutnya, anda tidak akan menerbitkan atau menghantar kandungan yang tidak sah ke atau melalui Laman Web / Aplikasi Perbankan Mudah Alih termasuk tanpa had batasan, kandungan yang (i) melanggar undang-undang, lucah, cabul, mencemarkan, melanggar privasi, kasar atau tidak menyenangkan; (ii) "JunkMail", "spam", "surat berantai", atau bentuk lain dari suatu bahan yang tidak sah, dan (iii) mengandungi virus atau fail atau program yang boleh mengganggu, mematikan, membebankan, korup atau merosakkan laman web atau peranti keras dan sistem perisian, protokol keselamatan, maklumat / rangkaian pembekal perkhidmatan atau operasi yang lain.
  12.3 Pada setiap masa anda bersetuju untuk sentiasa memastikan dana yang mencukupi dalam (s) Akaun anda untuk memudahkan permintaan yang diberikan berdasarkan Terma-terma dan Syarat-syarat ini.
13. Pemilikan Hak Harta Intelek
  13.1 Kami dengan ini menyatakan kami memiliki, sama ada kini atau di masa depan, semua hak berdaftar dan tidak berdaftar (termasuk semua hak-hak moral) di Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih, kandungan, aplikasi dan Laman Web serta hak-hak undang-undang dan hak lain yang menguntungkan dan kepentingan apapun yang berkaitan berdasarkan undang-undang Malaysia dan semua negara di dunia untuk tempoh penuh daripadanya, bersama dengan apa jua pembaharuan dan pemanjangan tempoh.
  13.2 Tiada yang terkandung di sini akan dianggap boleh melaksanakan atau memberikan lesen tersurat atau tersirat (atau hak lain) kepada anda untuk menggunakan, mengeluarkan semula, menyalin atau berurusan dengan salah satu atau lebih daripada pemilikan hak intelektual atau hak-hak yang ditetapkan dalam perenggan tersebut di atas. Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih dan hak-hak-hak yang diberikan kepada anda berdasarkan Terma-terma  dan Syarat-syarat yang dibuat adalah hanya untuk kegunaan akses dan peribadi anda. Apa jua hak yang tidak diberikan kepada anda di dalam Terma-terma dan Syarat-syarat ini adalah sepenuhnya dan secara khususnya dimiliki oleh RHB Bank.
  13.3 Anda atau melalui pihak ketiga, tidak akan melakukan atau berusaha melakukan tindakan melanggar undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad kepada penganiayaan, penyambung tidak sah, menghantar spam, metatagging, dan / atau pelalabahan.
  13.4 Dari masa ke masa, RHB Bank akan mengeluarkan arahan atau arahan berkaitan dengan penggunaan hak intelektual dan pemilikan milik RHB Bank (atau untuk penciptanya) dan anda perlu mematuhi mana-mana dan semua perintah atau arahan tersebut.
14. Kenyataan dan Jaminan
  14.1 Kecuali yang ditetapkan secara khusus di sini dan sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, kami tidak membuat dan dengan tegas mengecualikan semua dan segala jaminan, perwakilan atau sokongan, baik tersurat maupun tersirat, lisan atau bertulis, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan untuk diperjualbelikan, kesesuaian untuk tujuan, khususnya ketepatan, kualiti, kecukupan, keselamatan, ketersediaan, kebolehpercayaan, ketepatan masa dan / atau kelengkapan dari setiap produk, perkhidmatan, maklumat, kandungan atau yang lain (termasuk produk-produk pihak ketiga, perkhidmatan, maklumat dan kandungan) yang terdapat dalam laman web atau yang disediakan bagi anda di bawah atau selaras dengan Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih atau Terma-terma dan Syarat-syarat ini atau prestasi, penggunaan dan operasi setiap yang terdahulu.
  14.2 Anda juga bersetuju bahawa anda telah tidak bergantung pada kenyataan atau jaminan yang dibuat oleh kami dan kecuali bagi mereka,waranti perwakilan atau jaminan yang telah tegas dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini. Kenyataan, baik bertulis atau lisan, yang diberikan oleh pegawai atau wakil-wakil dari RHB Bank adalah dianggap tidak sah dan tidak mempunyai pengaruh undang-undang apapun
15. Kewajipan & Gantirugi
  15.1 Kami hanya akan bertanggungjawab atas kerugian langsung anda dan kerosakan yang disebabkan oleh kelalaian kami  semata-mata dan / atau kesalahan yang disengajakan. Dalam hal apapun, kami tidak akan bertanggungjawab di atas kerugian atau kerosakan, baik secara langsung atau tidak langsung, yang disebabkan olehnya, sampingan, menghukum, kerugian khusus atau kerosakan, atau kehilangan pendapatan, keuntungan atau di atas budi bicara (termasuk dari pihak ketiga, dan bahkan jika disarankan yang sama) apa-apa yang timbul, dan semua kerosakan tersebut adalah dikecualikan.
  15.2 Syarat-syarat Klausa 15 di sini akan efektif seluas dan sejauh yang diizinkan oleh undang-undang. Rujukan untuk istilah "kami" dalam Klausa 15 sini dan di tempat lain mengenai kewajipan RHB Bank harus meliputi, bilamana berlaku, syarikat-syarikat dalam kumpulan RHB, rakan kongsi mereka dan kontraktor serta pengarah-pengarah RHB Bank, pekerja, kakitangan, agen dan / atau wakil.
  15.3 Tanpa prangsaka kepada kenyataan am  di atas, anda memahami bahawa anda secara peribadi bertanggungjawab untuk kegunaan dan akses kepada Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih dan / atau Laman Web, Aplikasi dan dengan ini bersetuju untuk membebaskan, mempertahankan RHB Bank terhadap apa jua, setiap dan semua tuntutan, permintaan, tuntutan, tindakan, penilaian, kerosakan, kos, kerugian, kos (termasuk kos undang-undang dan bayaran pada peguam dan pelanggan) dan kewajipan lain apapun dan apapun penyebabnya yang mungkin timbul atau ditanggung oleh RHB Bank dalam memberikan Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih kepada anda, sama ada dicetuskan daripada atau berhubung dengan Perkhidmatan ini: -
    15.3.1 Kegagalan anda untuk mengamati kewajipan keselamatan anda berdasarkan Klausa 6 dokumen ini, dan / atau tindakan atau kelalaian seterusnya dari setiap orang yang menggunakan Pengenal anda sebagai akibat dari kegagalan anda mengamati kewajipan tersebut untuk tunjuan tanggungjawab keselamatan;
    15.3.2 kesalahan meniru tanda dagangan, atau hak cipta, atau hak milik intelek yang lain dari pihak ketiga (sila lihat Klausa 13 perjanjian ini);
    15.3.3 setiap tindakan menyalahi undang-undang, tidak bermoral dan / atau kelalaian, kesalahan atau kelalaian melalui Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad pada penipuan komputer,pencemaran nama baik, dll (sila lihat Klausa 12 perjanjian ini), dan / atau kegagalan anda untuk mengamati undang-undang yang berkaitan dan / atau peraturan-peraturan yang berlaku (sila lihat Klausa 16 perjanjian ini), dan / atau
    15.3.4 kegagalan anda untuk memastikan bahawa anda mempunyai dana yang mencukupi dalam Akaun anda, dan / atau mengeluarkan Arahan transaksidengan notis terdahulu dan / atau selaras dengan terma dan syarat yang berkaitan dengan hal tersebut (sila lihat Klausa 3.3.2 dan 12.3 dokumen ini, dan Ayat 9 umumnya).
Semua pihak dengan ini bersetuju bahawa peruntukan ini akan berkuatkuasa sejauh mana yang diizinkan undang-undang.
16. Penggantungan dan Penamatan Perkhidmatan
  16.1 Walaupun terdapat peruntukan lain terkandung di sini, pihak Bank boleh pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis dan tanpa harus memberikan alasan apapun kepada anda, akan menghentikan, menangguhkan atau menamatkan Perkhidmatan Perbankan Internet atau Perbankan Mudah Alih  (atau sebahagian daripadanya) atau hak anda untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan Perbankan Internet atau Perbankan Mudah Alih (atau sebahagian daripadanya), tanpa syarat atau sebaliknya, di atas budi bicara kami sendiri secara mutlak. RHB Bank juga boleh, atas budi bicara secara mutlak, boleh mengenakan syarat di atas penggantungan termasuk tempoh penggantungan dan penyambungan semula Perkhidmatan dan keperluan sebelum penyambungan dilakukan.
  16.2 Setelah penamatan Perkhidmatan kami tidak diwajibkan untuk bertindak atas setiap arahan anda, baik yang diterima sebelum atau selepas tarikh efektif penamatan dan yang belum atau sudah dilaksanakan oleh kami, atas budi bicara mutlak Jika ada hal luar biasa atau kegiatan yang kami menghendaki anda untuk mematuhinya, anda harus bertindak dan mematuhi semua langkah yang diperlukan oleh kami untuk menjadikan segala penyelesaianatau penamatan semua aktiviti di bawah efektif terhadap Perkhidmatan atau Laman Web. Setiap dan semua hak-hak dan lesen yang diberikan kepada anda di bawah ini akan tamat dengan serta-merta. Penamatan atau penggantungan Perkhidmatan ini oleh kami, berdasarkan Klausa 16 sini tidak akan memberikan anda hak dan anda mengenepikan kesemua hak untuk apa jua tuntutan pada pihak Bank, apa jua dan kesemua kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh anda secara langsung atau tidak langsung hasil dari pembatalan atau penggantungan.
17. Undang-undang dan Bidang Kuasa
  17.1 Terma-terma dan Syarat-syarat ini akan dikawal oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia. Kesemua pihak harus patuh kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah di Malaysia, namun RHB Bank mempunyai hak untuk meneruskan tindakan terhadap anda di mahkamah di negara-negara lain yang  bidang kuasanya ditubuhkan.
  17.2 Tanpa dengan cara apapun tanpa had atau prasangka menyekat kehendak am Klausa 17 sini, anda bersetuju bahawa:
    17.2.1 isu dan penggunaan Perkhidmatan dan Terma-terma dan Syarat-syarat ini tertakluk kepada garis panduan Bank Negara Malaysia dan / atau peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan dari masa ke masa. Tanpa menghadkan kehendak am ayat sebelumnya, anda akan menggunakan Perkhidmatan ini selaras dengan undang-undang Pertukaran Kawalan. Dimana sesuai, anda akan mendapatkan dari Bank Negara Malaysia kelulusan yang relevan berdasarkan undang-undang Pertukaran Kawalan.
    17.2.2 Semua transaksi atau penggunaan oleh anda di bawah atau berdasarkan Perkhidmatan ini tidak akan melanggar undang-undang Malaysia atau (jika ada) undang-undang negara ini, yang berkaitan dengan transaksi atau penggunaannya. Ini akan menjadi kewajipan anda sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang Malaysia atau negara-negara lain tanpa mewajibkan Bank untuk memberitahu atau memaklumkan anda tentang undang-undang tersebut.
18. Notis
  18.1 Selain daripada yang dibekalkan secara khusus di dalam Terma-terma dan Syarat-syarat atau jika diberitahu oleh RHB Bank kepada anda, dari masa ke semasa, apa jua dan semua notis, arahan atau apa jua bentuk komunikasi yang harus diberi oleh anda kepada RHB Bank akan diberi:-
    18.1.1 Melalui mesej via perkhidmatan Perbankan Internet, di mana akan menjadi efektif hanya setelah RHB Bank mengakui penerimaan dengan menghantar mesej selamat kepada anda via perkhidmatan Perbankan Internet; atau
    18.1.2 Dalam surat yang ditandatangani oleh anda dan dihantar melalui pos berdaftar, di mana akan menjadi efektif setelah memperolehi resit penerimaan oleh RHB Bank, di alamat berikut:

RHB Bank Berhad (6171-M)
Perbankan Internet & Perbankan Mudah Alih
Jabatan e-Banking
Aras 12, Menara AA,
Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia

  18.2 Sebagai tambahan kepada cara sedia ada, RHB Bank juga mungkin memberi makluman kepada anda mengikut mana-mana cara yang difikirkan sesuai oleh RHB Bank:-
    18.2.1 melalui mesej selamat via perkhidmatan Perbankan Internet, yang akan menjadi efektif 24 jam selepas ia dihantar
    18.2.2 melalui surat elektronik kepada alamat surat elektronik terakhir anda, selaras dengan rekod RHB Bank, yang akan menjadi efektif 24 jam selepas ia dihantar;
    18.2.3 dengan meletakkan makluman atau komunikasi tersebut di Laman Web, di mana (jika tidak ditulis di makluman atau komunikasi) akan menjadi efektif pada hari ia dimaklumkan;
    18.2.4 melalui apa jua cara memberi makluman yang difikirkan sesuai olh RHB Bank dari masa ke semasa.
  18.3 Kecuali di mana ia disediakan khususnya di bawah Termterma dan Syarat-syarat ini untuk tempoh yang ditetapkan untuk pemberitahuan, apa juanotis yang diberi atau perlu diberi oleh RHB Bank, di sini boleh diberi dengan apa jua cara yang difikirkan sesuai oleh RHB Bank, dan ia terus menjadi efektif atau dalam bila-bila jangkamasa yang ditetapkan oleh RHB Bank.
19. Pertanyaan dan Penyelesaian Pertikaian
  19.1 Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan yang memerlukan bantuan lanjut berkaitan Internet dan Perbankan Mudah Alih, anda boleh menghubungi 03-9206 8228, atau emel kepada customer.service@rhbgroup.com.

Sekiranya anda mempunyai aduan atau pertikaian, anda boleh menulis ke alamat di bawah atau menghubungi kami di 03-92068228 dan sila nyatakan sifat aduan anda:

Service Quality & Service Recovery Management
RHB Banking Group
Level 6, Menara AA
Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Fax: 03-9206 8088

  19.2 Anda mungkin akan diperlukan untuk mendedahkan semua maklumat yang relevan yang berhubungan dengan pertanyaan, aduan atau pertikaian anda tetapi tidak terhad kepada nama, nombor akaun, perihal pertanyaan atau aduan, jumlah yang terlibat dalam pertanyaan atau aduan anda, yang mana berkemungkinan adalah berkaitan. Jika sebarang komunikasi melibatkan maklumat sulit berhubung akaun anda atau transaksi yang dibuat berhubung dengan pertanyaan atau aduan anda, kami menggalakkan komunikasi melalui Mesej Selamat. Sekiranya anda meneruskan untuk melanjutkan maklumat sulit melalui mesej tidak selamat atau emel, anda bersetuju untuk mengendalikan semua risiko yang berkaitan dengan mod komunikasi menghubungkan maklumat sulit dan tidak boleh, pada bila-bila masa jua, mempertanggungjawabkan kepada RHB Bank atau RHB Islamic Bank ke atas keselamatan maklumat sulit berhubung akaun anda atau transaksi yang dibuat yang mengakibatkan kerugian di pihak anda.
  19.3 Aduan dan pertanyaan anda akan disiasat dan dikendalikan dalam tempoh masa sepuluh (10) hari bekerja selepas menerima pertanyaan atau aduan anda.
  19.4 Sekiranya lebih banyak masa diperlukan untuk menjalankan siasatan, tempoh yang dinyatakan dalam Fasal 19.3 di atas akan dilanjutkan kepada satu tempoh yang munasabah yang difikirkan perlu, tidak melebihi tiga puluh (30) hari dari tarikh pertanyaan atau aduan tersebut diterima. Anda akan dimaklumkan secara bertulis melalui mesej selamat sebab kelewatan dan keperluan untuk melanjutkan masa bagi menyelesaikan aduan anda.
  19.5 Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan hasil siasatan atau aduan anda, anda boleh membuat rayuan terhadap keputusan berkenaan dengan mengajukan rayuan anda kepada Bank Negara Malaysia atau Biro Pengantaraan Kewangan (Financial Mediation Bureau FMB).
20. Polisi Privasi
  20.1 Dengan bersetuju dangan klausa “pilih masuk”, di mana anda bersetuju untuk memberitahu apa jua maklumat yang telah anda beri kepada RHB Bank dalam tujuan penjualan silang, pemasaran dan promosi dengan syarikat lain di dalam Kumpulan Perbankan RHB, agen, pekerja dan/atau apa jua pihak ketiga, seperti yang difikirkan sesuai oleh RHB Bank, RHB akan melindungi maklumat anda atas tujuan yang disebut sebelum ini sahaja.
  20.2 RHB menilai kepercayaan anda terhadap kami dan menghargai untuk menjaga sekuriti dan maklumat rahsia yang anda berikan kepada kami sebagai pelanggan RHB yang telah mendaftar unutk Perkhidmatan ini. Sebagai kumpulan bank yang focus kepada pelanggan, kami komited untuk menjaga privasi setiap indiu seperti yang dinyatakan di dalam Polis Privasi kami.
21. Umum
  21.1 Terma-terma  dan Syarat-syarat ini akan dibaca bersama dengan Terma-terma Standard. Jika terdapat apa jua ketidakselarasan atau konflik di antara Terma-terma dan Syarat-syarat dan Terma-terma Standard , Terma-terma dan Syarat-syarat ini akan mengatasinya.
  21.2 RHB Bank memiliki hak untuk mengubah, menukar, memadam atau menambah Terma-terma dan Syarat-syarat ini dengan memberi anda notis terlebih dahulu. Namun, dalam keadaan penting atau demi melindungi keselamatan Perkhidmatan Perbankan Internet/ Perbankan Mudah Alih atau apa jua keadaan di luar kawalan pihak Bank, apabila RHB Bank memikirkan perlu untuk mengubah, menukar, memadam atau menambah Terma-terma dan Syarat-syarat ini tanpa memberi notis terdahulu kepada anda, RHB Bank akan memberitahu anda tentang perubahan tersebut sejurus perubahan itu dilakukan dan/atau sebab perubahan itu. Ia adalah diterima bahawa dalam memastikan anda sentiasa mengetahui yang terkini dalam Terma-terma dan Syarat-syarat, anda dikehendaki untuk bersetuju mengakses dan membaca Terma-terma dan Syarat-syarat ini dari masa ke semasa.Anda juga bersetuju dan menerima bahawa akses dan penggunaan berterusan Terma-terma dan Syarat-syarat (sepertimana diubah dan ditukar dari masa ke semasa) akan dianggap penerimaan anda tentang apa jua variasi, pemadaman, perubahan dan penambahan kepada Terma-terma dan Syarat-syarat ini.
  21.3 Tajuk yang digunakan dalam Terma-terma dan Syarat-syarat ini adalah untuk rujukan dan kemudahan sahaja dan tidak akan dipertimbangkan dalam interpretasi atau pembinaan Terma-termadan Syarat-syarat ini.
  21.4 Jika di dalam Terma-terma dan Syarat-syarat ini terdapat peruntukan yang tidak sah atau tidak mematuhi undang-undang atau peraturan masakini atau akan datang, peruntukan tersebut akan dianggap batal dan Terma-terma dan Syarat-syarat ini akan dianggap tidak sah atau peruntukan tersebut akan dianggap tidak termasuk di dalam Terma-terma dan Syarat-syarat ini, sementara peruntukan yang lain masih efektif dan dianggap sah dan tidak terjejas ekoran peruntukan yang tidak sah atau pemutusannya daripada Terma-terma dan Syarat-syarat ini.
  21.5 Rekod-rekod RHB Bank dan apa jua komunikasi oleh anda semasa atau selepas penggunaan dan akses kepada Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih ini dalam apa jua bentuk atau medium (termasuk media penstoran maklumat elektronik) akan menjadi bahan bukti daripadanya Apa jua dan kesemua komunikasi yang diberi melalui Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih mematuhi bersama-sama ini akan dianggap sah, tepat, asli dan akan dianggap efektif seperti dokumen bertulis atau yang bertandatangan. 
Back to main